Marknadsseniorernas stadgar

§ 1 Namn (firma) och organisationsnummer

Föreningens namn (firma) är Marknadsseniorerna (MAS). Föreningen är ideell, och partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms kommun. Marknadsseniorerna har organisationsnummer 802519-7271.

 

§ 2 Ändamål

Föreningens syfte är:

 • att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som medlemmarna upplevt under åren som anställda vid Televerket/Telia/Telia Company
 • att underlätta övergången till pensionärslivet
 • att umgås under trevliga former samt utbyta erfarenheter
 • att kontinuerligt följa Telia Company och utvecklingen inom
  telekombranschen
 • föreningen kan ses som ett nätverk av seniorer som arbetat inom
  centrala och lokala enheter huvudsakligen inom Stockholmsområdet

 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap beviljas den som varit anställd i Televerket/Telia/Telia Company
och som uppbär något slag av avtals- eller ålderspension.
Medlemskap kan även beviljas personer, som inte varit anställda i
Televerket/Telia/ Telia Company, efter godkännande av föreningens styrelse.

 

§ 4 Medlemsavgift

Medlem skall erlägga de avgifter som fastställts av föreningens årsmöte.
Årsavgiften betalas årligen efter årsmötet till föreningens bankgiro.
Betald årsavgift återbetalas inte vid uppsägning av medlemskap.

 

§ 5 Styrelsen

1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
ordförande och minst tre och max fem ledamöter. Styrelseledamöterna utses
av föreningens årsmöte, ordförande för ett år och övriga ledamöter för två år
vardera. I det fall någon avgår under löpande mandatperiod kan fyllnadsval
ske. Avgående styrelseledamot kan väljas om.
2. Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör, samt förutom ordföranden vem eller vilka som
tecknar firma.
3. Styrelsen håller minst fyra protokollförda möten per år, på kallelse av
ordföranden. Frågor som kräver omröstning avgörs genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om
minst tre (respektive två) medlemmar är närvarande och eniga om beslutet.
4. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens egendom, tillgångar och skulder samt ska föra räkenskaper löpande per räkenskapsår (januari-december).

 

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska arbeta för de mål som anges i § 2 och

 • till årsmötet framlägga årsredovisning (resultat- och balansräkning) samt verksamhetsberättelse
 • föreslå medlemsavgift och upprätta budget
 • handlägga medlemsfrågor
 • planera kommande verksamhet/aktiviteter och svara för externa kontakter

 

§ 7 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen före första kvartalets utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse till årsmötet ska ske senast fyra veckor före mötet och tidigast åtta veckor före mötet. I kallelsen ska också framgå att motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Erforderliga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Årsmötesprotokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötet. Förslag från medlem (motion) att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ger förslag till beslut. Stadgeenligt utlyst årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter kallelse deltar. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Alla val sker öppet, såvida ej sluten omröstning påyrkas. Vid lika röstetal ska vid öppen röstning det förslag gälla som biträds av sammanträdets ordförande, därest denne är röstberättigad. Vid öppen röstning där ordföranden inte är röstberättigad, samt vid val med sluten omröstning ska lotten avgöra.

 

§ 8 Ärenden vid årsmöte

Vid mötet skall följande behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera sammanträdets protokoll
3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
4. Föredragning av föreningens årsredovisning (resultat- och balansräkning) samt verksamhetsberättelse
5. Föredragning av revisors berättelse
6. Beslut om fastställande av årsredovisning (resultat- och balansräkning)
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag till verksamhetsplan och budget
9. Beslut om medlemsavgift för påföljande verksamhetsår
10. Frågor som väckts av styrelsen eller som av medlem lämnats till styrelsen
11. Val av ordförande för ett år. Val av övriga styrelseledamöter för två år
12. Val av revisor för ett år och revisorssuppleant för ett år
13. Val av valberedning om två personer intill nästa årsmöte.
14. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

 

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast en vecka i förväg. Vid extra årsmöte får ej upptas annan fråga än den eller de för vilka mötet påkallats, förutom §§ 1-3.

 

§ 10 Firmateckning, räkenskaper och revision

Styrelsens ordförande samt den eller de personer som styrelsen givit denna rätt får teckna föreningens firma. Föreningens räkenskapsår löper per januari-december. För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor jämte suppleant för ett år i taget. Revisor kan vara medlem i föreningen. Senast fyra veckor före årsmöte skall styrelsen till revisorn lämna föreningens årsredovisning (resultat- och balansräkning) och verksamhetsberättelse, och eventuellt övriga handlingar enligt revisors önskemål.

 

§ 11 Stadgar

Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas av årsmöte alternativt extra årsmöte. Styrelsen skall i kallelsen till mötet förelägga förslaget jämte eget yttrande. För antagande av ändringsförslag krävs att det biträds av minst 2/3 av avgivna röster.

 

§ 12 Tvist

Tvist mellan medlem och styrelse ska i första hand söka lösas genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand genom gemensamt utsedd medlare, som kan, men behöver inte, vara medlem i föreningen. Medlaren äger behörighet att självständigt besluta i tvisten.

 

§ 13 Likvidation, konkurs, upplösning av föreningen

Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före ett årsmöte. För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning skall särskilt omnämnas i kallelsen till respektive möte. Beslut om upplösning måste biträdas av 2/3 av avgivna röster vid båda tillfällen.

Skulle sådan händelse inträffa, att Marknadsseniorerna måste upphöra, ska dess eventuellt kvarstående tillgångar tillfalla de vid tillfället aktuella medlemmarna, som har betalat medlemsavgiften och förfallna deltagaravgifter. Föreningens handlingar ska arkiveras enligt lag och rekommendationer.


Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte med Marknadsseniorerna 2022-03-10.